دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهسازی گفتار تک‌کاناله با استفاده از ترکیب مدل قطعی نمایی و مدل تصادفی t Location-Scale
بهسازی گفتار تک‌کاناله با استفاده از ترکیب مدل قطعی نمایی و مدل تصادفی t Location-Scale

زهرا امینی؛ ندا فرجی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 63-80

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114459.1171

چکیده
  بیشتر روش‌های بهسازی گفتار، تخمینگری کاملاً متکی به مدل تصادفی گفتار ارائه می‌دهند. در این مقاله، یک تخمینگر کمترین میانگین مربعات خطا تحت یک مدل قطعی - تصادفی پیشنهاد می‌شود که در آن از یک توزیع دنباله ...  بیشتر