دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند
تعیین سهم بارهای هارمونیک‌زا در آلودگی هارمونیکی شبکه براساس دسته‌بندی هوشمند

مهدی تدین؛ رحمت الله هوشمند؛ آرش کیومرثی؛ مهدی ترابیان

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 41-56

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.114825.1180

چکیده
  امروزه برای بهبود کیفیت ولتاژ شبکه، تعیین سهم هریک از منابع ایجادکنندة هارمونیک از آلودگی هارمونیکی شبکه ضروری است. با توجه به اینکه خطوط، ترانسفورماتورها، بارها و ژنراتورها در طول زمان تغییر وضعیت ...  بیشتر