دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارائۀ مدلی دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعة شبکة توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف
ارائۀ مدلی دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعة شبکة توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف

عبداله راستگو؛ ساسان قاسمی؛ صلاح بهرام‌آرا

دوره 11، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 95-110

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.118945.1274

چکیده
  این مقاله مدلی دوسطحی برای برنامه‌ریزی توسعة شبکة توزیع فشار متوسط و فشار ضعیف با لحاظ‌کردن منابع تولید پراکنده در شبکة فشار ضعیف ارائه می‌شود. در مدل دوسطحی، سطوح بالا و پایین به‌ترتیب شبکة فشار متوسط ...  بیشتر