دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
پیش‌بینی توان تولیدی واحدهای بادی با استفاده از یک موتور پیش‌بینی ترکیبی برمبنای آنالیز اطلاعات متقابل و شبکۀ عصبی GMDH
پیش‌بینی توان تولیدی واحدهای بادی با استفاده از یک موتور پیش‌بینی ترکیبی برمبنای آنالیز اطلاعات متقابل و شبکۀ عصبی GMDH

وحید وحیدی نسب؛ حسین سهرابی‌وفا

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1397، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.89972.0

چکیده
  تخمین مناسب میزان تولید پرنوسان واحدهای بادی برای استفادۀ بهینه در سیستم‌های قدرت، امری دشوار و تابع پیچیدگی‌های بسیار است. در این مقاله روشی موفق برای پیش‌بینی توان تولیدی واحدهای بادی با استفاده ...  بیشتر