دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
روشی نو در کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم سطحی با استفاده از کنترل‌کنندة تطبیقی عصبی فازی با آموزش ترکیبی
روشی نو در کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم سطحی با استفاده از کنترل‌کنندة تطبیقی عصبی فازی با آموزش ترکیبی

جعفر طاووسی؛ رحمت اعظمی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 57-68

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.112834.1148

چکیده
  در این مقاله از کنترل‌کنندة عصبی فازی برای کنترل سرعت موتور سنکرون مغناطیس دائم سطحی با وجود نامعینی در پارامترها و گشتاور بار استفاده شده است. در این روش ابتدا از انواع کنترل‌کننده‌های محلی (مانند ...  بیشتر