دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی کنترل‌کنندۀ غیرخطی سامانۀ کنترل پرواز موشک پدافندی با استفاده از روش فازی - تطبیقی براساس معادلات شش درجه آزادی
طراحی کنترل‌کنندۀ غیرخطی سامانۀ کنترل پرواز موشک پدافندی با استفاده از روش فازی - تطبیقی براساس معادلات شش درجه آزادی

سعید خان کلانتری؛ حسن محمدخانی؛ محسن حاجی زاده؛ آرین کمالی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 19-32

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.112620.1145

چکیده
  سامانۀ کنترل پرواز، قسمتی از موشک است که دستورات بخش هدایت‌کننده را گرفته و وظیفۀ آن، دنبال‌کردن این دستورها در موشک است. سامانۀ فیزیکی موشک دارای ضرایب آئرودینامیکی غیرخطی و وابسته به سایر متغیرهای ...  بیشتر