دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تخمین پارامترهای سلول‌ها و ماژول‌های فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شاه مورچه (ALO)
تخمین پارامترهای سلول‌ها و ماژول‌های فتوولتاییک با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی شاه مورچه (ALO)

فرشاد جمشیدی زوارکی؛ احمد رضایی جوردهی؛ علی شاه حسینی

دوره 9، شماره 3 ، آبان 1397، ، صفحه 31-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.110778.1121

چکیده
  مدل‌سازی و تخمین پارامتر‌های مدل مداری سلول‌ها و ماژول‌های فتوولتائیک (PV) یکی از چالش‌های مهم در زمینۀ انرژی خورشیدی است. امروزه با توسعه و گسترش کاربرد الگوریتم‌های بهینه‌سازی، مسئلۀ تخمین پارامتر ...  بیشتر