دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت
شبکه‌های تخاصمی مولد تغییراتی برای جلوگیری از فروافتادگی حالت

مهدی جاماسب خلاری؛ ولی درهمی؛ مهدی یزدیان دهکردی

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 75-86

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2021.129742.1495

چکیده
  مدل‌های مولد سعی می‌کنند توزیع احتمالی که مشابه با توزیع داده‌های دیده شده باشد را به دست آورند. برای این کار دو راه‌حل در سال‌های اخیر ارائه شده است؛ یکی کمینه‌کردن واگرایی (فاصله) بین دو توزیع ازطریق ...  بیشتر