دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تحلیل سیگنال گفتار بیماران آلزایمری فارسی‌زبان
تحلیل سیگنال گفتار بیماران آلزایمری فارسی‌زبان

مهدیه رحمانی؛ مریم مومنی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 81-94

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.109797.1109

چکیده
  آلزایمر یک نوع اختلال عملکرد مغزی است که به‌تدریج توانایی‌های ذهنی بیمار تحلیل می‌رود؛ ازجمله علائم اولیة این بیماری فقدان حافظه، اختلال در تصمیم‌گیری و اشتباه در انتخاب واژگان درست است؛ بنابراین، ...  بیشتر