دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
حل عددی و تحلیلی مسئلۀ پخش توان بهینۀ احتمالاتی با لحاظ عدم‌قطعیت‌های منابع تجدیدپذیر
حل عددی و تحلیلی مسئلۀ پخش توان بهینۀ احتمالاتی با لحاظ عدم‌قطعیت‌های منابع تجدیدپذیر

حمید فتاحی؛ حمدی عبدی؛ فرشاد خسروی؛ شهرام کریمی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 49-72

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116237.1205

چکیده
  با ورود منابع تجدیدپذیر به سیستم قدرت، نفوذ عدم‌قطعیت‌ها در حل مسائل مختلف حوزۀ بهره‌برداری سیستم قدرت افزایش یافته است. یکی از مهم‌ترین مسائل، پخش توان بهینه است که با حضور عدم‌قطعیت‌ها، قابلیت ...  بیشتر