دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهره‌گیری از ترکیب تحلیل پرونی و تجزیۀ مقدار تکین برای مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال جریان‌مستقیم فشارقوی دوقطبی
بهره‌گیری از ترکیب تحلیل پرونی و تجزیۀ مقدار تکین برای مکان‌یابی هوشمند خطا در خطوط انتقال جریان‌مستقیم فشارقوی دوقطبی

محمد فرشاد

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 31-44

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.105962.1063

چکیده
  تعیین دقیق مکان وقوع خطا و تسریع عملیات تعمیراتی در خطوط انتقال جریان مستقیم فشارقوی (HVDC)، به‌دلیل حجم بالای توان عبوری آنها اهمیت خاصی دارد. این مقاله شیوه‌ای جدید برای مکان‌یابی هوشمند خطاهای اتصال‌کوتاه ...  بیشتر