دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تشخیص ناهنجاری‌ دریچه‌ای قلب با استفاده از آموزش گروهی
تشخیص ناهنجاری‌ دریچه‌ای قلب با استفاده از آموزش گروهی

بنفشه قارداش بگی؛ ابومسلم جان نثاری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.112137.1138

چکیده
  پردازش سیگنال صدای قلب دارای مراحل مختلفی است. با اعمال پیش پردازش‌های لازم و جداسازی سیکل‌های صدای قلب به استخراج ویژگی‌های متمایز کننده از صدای قلب می‌پردازیم. از آنجایی که عملکرد مناسب طبقه‌بند ...  بیشتر