دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طراحی کنترل‌کنندۀ فازی‌عصبی بهینه برای توربین بادی سرعت ثابت
طراحی کنترل‌کنندۀ فازی‌عصبی بهینه برای توربین بادی سرعت ثابت

حمیدرضا ایزدفر؛ رضا نیکزاد

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21585

چکیده
  در این مقاله، یک کنترل‌کنندۀ فازی‌عصبی تطبیقی بهینه‌شده با الگوریتم ژنتیک برای بهبود عملکرد توربین بادی سرعتْ ثابت طراحی شده است. این کنترل‌کننده در ابتدا با راه‌اندازی نرم، کاهش دامنۀ جریان هجومی‌ ...  بیشتر