دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مکان‌یابی بهینه محدودکننده جریان خطا به‌وسیله الگوریتم بهینه‌سازی خفاش با در نظرگرفتن مدهای مختلف عملکردی ریزشبکه
مکان‌یابی بهینه محدودکننده جریان خطا به‌وسیله الگوریتم بهینه‌سازی خفاش با در نظرگرفتن مدهای مختلف عملکردی ریزشبکه

علی اصغر خدادوست آرانی؛ رضا محمدی چبنلو؛ گئورگ قره پتیان

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-8

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21603

چکیده
  امروزه به گسترش شبکه‌های هوشمند، بیش از پیش توجه شده است و این به دلیل مزایای مختلف فنی و اقتصادی آنهاست. یکی از مهم‌ترین جنبه‌های شبکه‌های هوشمند، به‌کارگیری تولیدات ولتاژ پایین در ساختار شبکه‌های ...  بیشتر