دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE1
بکارگیری الگوریتم تکاملی علف هرزهای مهاجم در تعیین موقعیت ماهواره با استفاده از استخراج TLE1

حسین بلندی؛ حسن اشتری؛ محمدصادق ضیغمی؛ سیدحسن صدیقی؛ سیدمجید اسماعیل زاده

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20718

چکیده
  در این مقاله روش نوینی برای استخراج داده TLE1، مبتنی بر الگوریتم تکاملی IWO2 و براساس داده‏های اندازه‏گیری ایستگاه زمینی ارائه شده است. امروزه پیش‏بینی موقعیت ماهواره براساس داده TLE به علت استفاده آسان ...  بیشتر