دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
افزایش سازگاری فیلتر ذره ای با استفاده از روش های کلاسیک  و الگوریتم اجتماع ذرات
افزایش سازگاری فیلتر ذره ای با استفاده از روش های کلاسیک و الگوریتم اجتماع ذرات

رمضان هاونگی

دوره 7، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 77-88

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20724

چکیده
  فیلتر ذره‌ای یکی از مهم‌ترین فیلترها در تخمین سیستم‌های غیرِخطی - غیرِگوسی است. با وجود این، فیلتر ذره‌ای در طول زمان ناسازگار است. ازآنجایی‌که انتخاب تابع توزیع پیشنهادی و روش نمونه‌برداری مجدد ...  بیشتر