دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی خودبازخورد آموزش‌یافته با الگوریتم رقابت استعماری برای پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبناک
سیستم استنتاج عصبی - فازی تطبیقی خودبازخورد آموزش‌یافته با الگوریتم رقابت استعماری برای پیش‌بینی سری‌های زمانی آشوبناک

میثم بهمنش؛ مجید محمدی

دوره 7، شماره 4 ، بهمن 1395، ، صفحه 13-30

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21591

چکیده
  پیش‌بینی سری‌های زمانی، مخصوصاً سری‌های زمانی آشوبیِ سیستم‌های پویای غیر‌خطی، یکی از زمینه‌های مهم تحقیقاتی است و کاربرد زیادی در زمینه‌های گوناگون دارد. از میان روش‌های معرفی‌شده برای پیش‌بینی ...  بیشتر