دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ساده‌سازی محاسبۀ معاوضۀ تسهیم و چندگانگی در شبکه‌های لوزی
ساده‌سازی محاسبۀ معاوضۀ تسهیم و چندگانگی در شبکه‌های لوزی

فرشید جعفریان؛ فرزاد پرورش

دوره 8، شماره 4 ، بهمن 1396، ، صفحه 63-70

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.107184.1070

چکیده
  به دلیل آنکه مشخص‌کردن ظرفیت کانال‌های رله در بسیاری از شبکه‌ها هنوز جزء مسائل حل‌نشده است، در عمل در بسیاری از شبکه‌های رله با کانال محوشدگی، از بهینه‌سازی معیار معاوضۀ تسهیم و چندگانگی برای طراحی ...  بیشتر