دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری
حل مساله پخش بار اقتصادی نیروگاه‌های تولید هم زمان برق و حرارت با استفاده از الگوریتم اصلاح شده‌ای بر پایه الگوریتم بهینه‌سازی رقابت استعماری

الناز داودی؛ ابراهیم بابائی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2018.90070.0

چکیده
  در این مقاله یک روش جدید بر پایه "الگوریتم رقابت استعماری (ICA)" برای حل مساله "پخش بار اقتصادی تولید هم زمان برق و حرارت "(CHPED) پیشنهاد می‌شود. به منظور جلوگیری از به دام افتادن ICA در بهینه‌های محلی و بهبود ...  بیشتر