دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کد واقعی با جهش هوشمند برای حل مسائل پخش بار اقتصادی غیرمحدب
الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کد واقعی با جهش هوشمند برای حل مسائل پخش بار اقتصادی غیرمحدب

ناصر قربانی؛ ابراهیم بابائی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 13-22

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20712

چکیده
  در این مقاله، یک روش جدید برای حل مسائل پخش بار اقتصادی با استفاده از الگوریتم ژنتیک مبتنی بر کدهای واقعی با جهش هوشمند پیشنهاد می شود. در روش پیشنهادی کنترل لازم بر روی مقادیر مجموع کروموزوم ها صورت می‌گیرد ...  بیشتر