دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان شبکه روی تراشه دوبعدی با کاهش تعداد لینک‌های عبوری
افزایش کارآیی و قابلیت اطمینان شبکه روی تراشه دوبعدی با کاهش تعداد لینک‌های عبوری

سید امین علوی؛ سید جواد سید مهدوی چابک

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 95-106

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.117136.1231

چکیده
  شبکه روی تراشه، زیرسیستم ارتباطی درون یک مدار مجتمع است که ارتباط بین پردازنده‌ها در سیستم روی تراشه را فراهم می‌سازد. برای رسیدن از یک گره به گره دیگر، چندین مسیر مختلف وجود دارد؛ بنابراین باید الگوریتم ...  بیشتر