دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی
استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی

محمدرضا عمارتی؛ فرشید کی نیا؛ علیرضا عسکرزاده

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 33-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21744

چکیده
  پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی همواره به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در عملکرد اقتصادی و ایمن سیستم‌های قدرت به‌حساب می‌آید. در محیط رقابتی بازار برق، شرکت‌های برق به رویکردهای دقیق‌تری برای پیش‌بینی ...  بیشتر