ارائۀ مدل جدید تخمین مصرف انرژیبرق براساس مبدل‌های موجک موازی و شبکه‌های عصبی کانولوشن با یادگیری عمیق برای ساختمان‌های مسکونی
1. ارائۀ مدل جدید تخمین مصرف انرژیبرق براساس مبدل‌های موجک موازی و شبکه‌های عصبی کانولوشن با یادگیری عمیق برای ساختمان‌های مسکونی

ناصر کرد؛ فرشید کی نیا

دوره 11، شماره 3 ، پاییز 1399، ، صفحه 13-24

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2020.116987.1224

چکیده
  با توجه به افزایش میزان مصرف برق، این انرژییکی از مهم‌ترین منابع برای زندگی انسان است؛ بنابراین، همۀ کشورها به دنبال دسترسی به منابع انرژیمطمئن و برنامه‌ریزی‌شده هستند. نیز با توجه به تجدیدناپذیر ...  بیشتر
استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی
2. استفاده از شبکه‌های عصبی ترکیبی و روش بهینه‌سازی آموزش جامع ازدحام ذرات به‌منظور پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی

محمدرضا عمارتی؛ فرشید کی نیا؛ علیرضا عسکرزاده

دوره 10، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 33-40

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2017.21744

چکیده
  پیش‌بینی کوتاه‌مدت بار الکتریکی همواره به‌عنوان یکی از عناصر کلیدی در عملکرد اقتصادی و ایمن سیستم‌های قدرت به‌حساب می‌آید. در محیط رقابتی بازار برق، شرکت‌های برق به رویکردهای دقیق‌تری برای پیش‌بینی ...  بیشتر