دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
برنامه ریزی بهینه باتری ها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن شارژ خودروهای برقی
برنامه ریزی بهینه باتری ها در شبکه توزیع با در نظر گرفتن شارژ خودروهای برقی

مهدی صدقی؛ احسان پاشاجاوید؛ مسعود علی اکبر گلکار

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 1-12

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20711

چکیده
  در این مقاله یک برنامه ریزی بهینه برای شارژ/دشارژ باتری های ثابت مرکزی در شبکه توزیع ارائه شده است. این باتری ها نه تنها برای پیک سایی، بلکه برای کاهش انرژی تأمین نشده نیز به کار می روند. همچنین تأثیر شارژ ...  بیشتر