دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مدلسازی تحلیلی و مقایسه آزمایشگاهی عملکرد ژنراتور القایی اتصال سری و ژنراتور القایی معمولی در حالت بهره‌برداری جدای از شبکه
مدلسازی تحلیلی و مقایسه آزمایشگاهی عملکرد ژنراتور القایی اتصال سری و ژنراتور القایی معمولی در حالت بهره‌برداری جدای از شبکه

جلال صاحبکار فرخانی؛ حمیدرضا نجفی؛ علی اکبر نصرآبادی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 67-76

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20717

چکیده
  در این مقاله یک مدل تحلیلی برای ژنراتور القایی اتصال سری ((SCIG پیشنهاد شده است. همچنین عملکرد SCIG و ژنراتور القایی معمولی (IG) به صورت آزمایشگاهی در حالت منفصل از شبکه مورد بررسی قرارگرفته و مقایسه شده‌اند. ...  بیشتر