دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق
معرفی یک شبیه ساز عامل محور برای بازار برق

جاوید خراسانی؛ حبیب رجبی مشهدی

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 23-34

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20713

چکیده
  در یک بازار برق واقعی، اطلاعات کاملی از رفتار رقبا در اختیار شرکت کنندگان بازار قرار ندارد. بدین ترتیب شرکت کنندگان بازار، تصمیم گیری های خود را بر مبنای اطلاعات موجود از قیمت بازار در گذشته انجام می ...  بیشتر