دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
دستیابی به توان ماکزیمم در توربین های بادی سرعت متغیر با استفاده از کنترلر پیش بین چندمدله
دستیابی به توان ماکزیمم در توربین های بادی سرعت متغیر با استفاده از کنترلر پیش بین چندمدله

صالحه افشاریان؛ علی کریم پور

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-66

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20716

چکیده
  : با توجه به رشد روزافزون تکنولوژی و نیاز به انرژی، بشر به دنبال تولید انرژی‌هایی است که از آلودگی کمتری برخوردار باشند، بنابراین استفاده از انرژی باد به طور مداوم و به سرعت در چند دهه گذشته افزایش یافته ...  بیشتر