دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تشخیص و جداسازی خطا در سیستم تبدیل انرژی بادی با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی
تشخیص و جداسازی خطا در سیستم تبدیل انرژی بادی با استفاده از شبکه‌های عصبی بازگشتی

ناصر طالبی؛ محمد علی صدرنیا؛ احمد دارابی

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 47-68

چکیده
  قابلیت اطمینان در سیستم‌های تبدیل انرژی بادی، بسیار مهم و حیاتی است تا دریافت حداکثر مقدار انرژی موجود در باد تضمین شود. به منظور بررسی صحیح و دقیق این سیستم‌ها در هنگام وقوع خطا و همچنین بررسی نحوه ...  بیشتر