دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بهبود هماهنگی مقاوم رله‌های دیستانس و اضافه جریان با انتخاب مشخصة عملکرد‌ مناسب برای رله‌های اضافه جریان به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و برنامه‌ریزی خطی
بهبود هماهنگی مقاوم رله‌های دیستانس و اضافه جریان با انتخاب مشخصة عملکرد‌ مناسب برای رله‌های اضافه جریان به کمک الگوریتم ترکیبی ژنتیک و برنامه‌ریزی خطی

یاسر دامچی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-10

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.116009.1201

چکیده
  رله‌های دیستانس و اضافه جریان، نقش کلیدی در حفاظت خطوط انتقال در سیستم‌های انتقال و فوق توزیع دارند. شبکه‌های قدرت، عدم قطعیت‌های ساختاری مختلفی دارند؛ ازجمله این عدم قطعیت‌ها، خروج خطوط به‌صورت ...  بیشتر
جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران
جایابی مکان بهینة کلیدها در یک شبکة توزیع واقعی با در نظر گرفتن کلیدهای کات‌اوت تیغه‌ای، نقاط رینگ و اهمیت فیدرها در حضور تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم زنبورعسل بهبودیافته: مطالعة موردی روی شبکة توزیع مازندران

حسین قلی زاده نرم؛ یاسر دامچی؛ محمدظاهر قربانی جویباری

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 15-26

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.117315.1238

چکیده
  در این مقاله با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی زنبورعسل بهبودیافته، جایابی مناسب کلیدها برای بیشینه‌سازی قابلیت اطمینان فیدرهای شبکة توزیع نمونه در استان مازندران با در نظر گرفتن تولید پراکنده پیشنهاد ...  بیشتر