دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تحلیل و طراحی مبدل تک‌طبقة کلیدزنی نرم بهینه‌کنندة ضریب توان برای راه‌اندازی دو رشتۀ چراغ LED با قابلیت تقسیم جریان مساوی بین رشته‌ها و ولتاژ بهینه‌شده برای خازن لینک
تحلیل و طراحی مبدل تک‌طبقة کلیدزنی نرم بهینه‌کنندة ضریب توان برای راه‌اندازی دو رشتۀ چراغ LED با قابلیت تقسیم جریان مساوی بین رشته‌ها و ولتاژ بهینه‌شده برای خازن لینک

حسین خلیلیان؛ حسین فرزانه فرد؛ احسان ادیب

دوره 10، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 27-38

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.117528.1244

چکیده
  در این مقاله، مبدل بهینه‌سازی ضریب توان یک‌طبقه با کلید‌زنی نرم برای راه‌اندازی دو رشته‌ از چراغ‌های LED ارائه شده است. در مبدل پیشنهادی، یک ترانسفورمر به یک ساختار نیم‌پل رزونانس سری نا‌متقارن اضافه ...  بیشتر