دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کنترل تطبیقی - عصبی دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر
کنترل تطبیقی - عصبی دسته‌ای از سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر

مهشید رحیمی فرد؛ مرضیه کمالی؛ مریم ذکری

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1398، ، صفحه 33-48

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2019.100345.1003

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، کنترل تطبیقی - عصبی سیستم‌های غیرخطی تأخیردار در حضور خرابی عملگر با استفاده از روش کنترل سطح دینامیکی (DSC) است. سیستم‌های بررسی‌شده، سیستم‌هایی به فرم فیدبک اکید و در حضور اغتشاش‌های ...  بیشتر
طراحی پایدار ساز سیستم قدرت مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان‌های فرکانس پایین سیستم قدرت
طراحی پایدار ساز سیستم قدرت مبتنی بر شبکه موجک فازی به منظور میرا کردن نوسان‌های فرکانس پایین سیستم قدرت

مریم شهریاری کاهکشی؛ احسان بی جامی؛ فرید شیخ الاسلام؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ مریم ذکری؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ ملیحه مغفوری فرسنگی؛ فرید شیخ الاسلام؛ احسان بی جامی؛ مریم شهریاری کاهکشی

دوره 1، شماره 1 ، بهمن 1389، ، صفحه 1-22

چکیده
  در این مقاله، یک روش جدید مبتنی بر شبکه‌های موجک فازی (FWN)، برای طراحی پایدارساز سیستم قدرت (PSS) به منظور میرا کردن نوسان‌های فرکانس پایین سیستم قدرت ارائه شده است. شبکه موجک فازی که از تئوری موجک و مفاهیم ...  بیشتر