دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تحلیل تصادفی و تسویه ی بازار همزمان انرژی و ذخیره با درنظرگرفتن عدم قطعیت منابع بادی با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی خطی- عدد صحیح و شاخصهای ریسک VaR و CVaR
تحلیل تصادفی و تسویه ی بازار همزمان انرژی و ذخیره با درنظرگرفتن عدم قطعیت منابع بادی با استفاده از برنامه ریزی ترکیبی خطی- عدد صحیح و شاخصهای ریسک VaR و CVaR

هدایت صبوری؛ رضا همتی؛ مهدی احمدی جیردهی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 0-19

چکیده
  با وجود واحدهای بادی در بازار و به دلیل عدم قطعیت مربوط به پیش بینی توان بادی، برنامه ریزی بازار در یک چهارچوب تصادفی انجام خواهد شد. مزیت اصلی مسأله ی تصادفی نسبت به نوع معین این است که تصمیم گیریهای بهینه، ...  بیشتر