دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی
جایابی محدود کننده جریان خطا به روش تصمیم گیری فازی در پست های فشار قوی

حسین یوسفی گل افشانی؛ محمد میرزائی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 0-77

چکیده
  حفاظت تجهیزات پست های فشار قوی به عنوان نقطه ای استراتژیک در شبکه قدرت همواره مورد توجه طراحان شبکه بوده است. با افزایش ظرفیت تولید و اتصال شبکه های مجاور به یکدیگر سطح جریان خطا افزایش خواهد یافت. این ...  بیشتر