دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
انتخاب زیر مجموعه بهینه ماهواره‌ها با استفاده از مدل ترکیبی SVMPSO به منظور افزایش دقت مکان‌یابی GPS
انتخاب زیر مجموعه بهینه ماهواره‌ها با استفاده از مدل ترکیبی SVMPSO به منظور افزایش دقت مکان‌یابی GPS

محمد حسین رفان؛ عادل دمشقی؛ مهرنوش کمر زرین

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 0-63

چکیده
  هندسه ماهواره‌ها، نشان‌دهنده مکان‌های هندسی ماهواره‌های GPS است، فاکتوری که ارتباط هندسی صورت فلکی ماهواره‌های GPS را با همدیگر نشان می‌دهد، GDOP است. همه گیرنده‌ها از الگوریتم‌هایی برای انتخاب ماهواره‌ها ...  بیشتر