دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مدل بهینه شده‏ی فرکانس بالای موتور القایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک
مدل بهینه شده‏ی فرکانس بالای موتور القایی با استفاده از الگوریتم ژنتیک

مهدی محمدی رستم؛ مجید شهابی؛ امیر عباس شایگانی اکمل

دوره 7، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 51-58

http://dx.doi.org/10.22108/isee.2016.20715

چکیده
  در این مقاله، مدل فرکانس بالای موتور القایی ارائه شده است. مقادیر پارامترهای این مدل فشرده با استفاده از الگوریتم ژنتیک تعیین و بهینه شده است. مدل و روش جدیدی برای تعیین پارامترهای معرفی شده است. در ابتدا ...  بیشتر
مکان‏یابی همزمان منابع تولید پراکنده و کلیدهای جداکننده جهت کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع با امکان عملکرد جزیره ‏ای و بار متغیر با زمان توسط الگوریتم ژنتیک بهبود یافته
مکان‏یابی همزمان منابع تولید پراکنده و کلیدهای جداکننده جهت کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان در شبکه توزیع با امکان عملکرد جزیره ‏ای و بار متغیر با زمان توسط الگوریتم ژنتیک بهبود یافته

مجید شهابی؛ مصطفی رضائی

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 0-107

چکیده
  استفاده همزمان از کلیدهای جداکننده و منابع تولید پراکنده، می‏تواند تأثیر قابل توجهی در بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیع داشته باشد. همچنین بهره‏برداری از این نوع منابع در شبکه توزیع، می‏تواند نقش ...  بیشتر