دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ردیابی وفقی اجسام متحرک بر اساس الگوریتم ترکیبی بازنمونه برداری فیلترذره و MeanShift
ردیابی وفقی اجسام متحرک بر اساس الگوریتم ترکیبی بازنمونه برداری فیلترذره و MeanShift

عقیل عبیری؛ محمدرضا محزون

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 1-18

چکیده
  تخمین موقعیت اجسام متحرک امری مهم در ردیابی می باشد و تاکنون الگوریتم های زیادی ارائه شده اند. در این مقاله روشی برای تخمین موقعیت اجسام متحرک با حل معادلات بیزین در سیستمهای غیرخطی با توزیع غیرگوسی بر ...  بیشتر