دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
برنامه‌ریزی امنیت-مقید واحدهای تولیدی و بارهای پاسخ‌گو
برنامه‌ریزی امنیت-مقید واحدهای تولیدی و بارهای پاسخ‌گو

حمیدرضا اراسته؛ حبیب اله اعلمی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1394، ، صفحه 0-37

چکیده
  در این مقاله مسئله برنامه‌ریزی امنیت-مقید مشارکت واحدهای تولیدی در حضور منابع پاسخ‌گویی بار ارائه می‌شود که طی آن برنامه‌های پاسخ‌گویی بار به عنوان کالایی تجاری در کنار سایر منابع تولیدی شبکه مدل‌سازی ...  بیشتر