دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
طرح جدیدی برای اینورتر متوالی چند سطحی بدون ترانسفورماتور به منظور اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه با قابلیت جبران سازی هارمونیک های جریان بار
طرح جدیدی برای اینورتر متوالی چند سطحی بدون ترانسفورماتور به منظور اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه با قابلیت جبران سازی هارمونیک های جریان بار

مزدک عبادی؛ محمود جورابیان؛ جواد شکرالهی مغانی

دوره 6، شماره 3 ، آبان 1394

چکیده
  در این مقاله یک توپولوژی جدید برای مدار اینورتر چند سطحی با اتصال متوالی معرفی می شود که برای اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه بدون نیاز به ترانسفورماتور به کار می رود. بطور معمول طراحی چنین مدارهایی ...  بیشتر