دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کاهش انرژی مصرفی استاتیک با استفاده از سیستم چند FPGA ناهمگن
کاهش انرژی مصرفی استاتیک با استفاده از سیستم چند FPGA ناهمگن

محسن کیانی؛ عبدالله چاله چاله

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 49-58

چکیده
  امروزه انرژی مصرفی در سیستم های مبتنی بر FPGA از پارامترهای مهم به شمار می آید. این پارامتر در برخی کاربردها با منبع محدود انرژی اهمیت بیشتری می یابد. انرژی مصرفی در یک سیستم شامل انرژی مصرفی استاتیک و دینامیک ...  بیشتر