دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
کنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری
کنترل مبدل بوست با استفاده از PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم رقابت استعماری

صابر فلاحتی علی ابادی؛ عباس کتابی؛ مسعود حاجی اکبری فینی

دوره 6، شماره 2 ، شهریور 1394، ، صفحه 39-48

چکیده
  این مقاله روش جدیدی را برای طراحی کنترل‌کننده PID مرتبه کسری (FOPID) به منظور کنترل مبدل بوست ارائه می‌دهد. FOPID یک نوع PID است که مرتبه ترم مشتقی و انتگرالی آن به جای عدد صحیح از مرتبه کسری است و با استفاده از ...  بیشتر