دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ایجاد پایگاه داده تحلیلی بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی
ایجاد پایگاه داده تحلیلی بر اساس یک روش تصمیم گیری چند معیاره فازی

الهام آژیرکلتپه؛ نگین دانشپور

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 91-110

چکیده
  افزایش در تعداد سازمانهایی که به منظور دستیابی به مزایای کسب وکار درصدد ایجاد پایگاه داده تحلیلی می باشند، منجر به نیاز به رویکردی برای تصمیم گیری در ایجاد پایگاه داده تحلیلی شده است. مدلهای رابطه ای، ...  بیشتر