دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
پیاده سازی سیستم بهینه مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها
پیاده سازی سیستم بهینه مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها

نرگس پرهیزی؛ موسی مرزبند؛ سید مازیار میرحسینی مقدم؛ فاطمه آذری نژادیان؛ بهنام محمدی ایواتلو

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 49-66

چکیده
  مدیریت بهینه انرژی در سیستم‌های دارای چند ریزشبکه چالش‌های جدیدی را در سیستم‌های قدرت بوجود آورده است. لذا، ارائه سیستم‌های مدیریت انرژی با درنظر گرفتن عملکرد بهینه منابع موجود در ریزشبکه‌ها، کنترل ...  بیشتر