دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مکان‌یابی دو‌هدفه بانک‌های خازنی فشارمتوسط در محیط تجدیدساختارشده با مدل‌سازی احتمالاتی ریسک ناشی از قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین
مکان‌یابی دو‌هدفه بانک‌های خازنی فشارمتوسط در محیط تجدیدساختارشده با مدل‌سازی احتمالاتی ریسک ناشی از قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین

سید مهدی مظهری؛ حمید لسانی؛ احسان کرمی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 15-28

چکیده
  در این مقاله، مساله مکان‌یابی بانک‌های خازنی فشارمتوسط با استفاده از یک رویکرد دو هدفه جدید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای این منظور، قیمت‌گذاری مبتنی بر قابلیت اطمینان مطلوب مشترکین در محیط یک شرکت ...  بیشتر