دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
تشخیص خودکار خطا در شبکه حسگرهای دمایی مبتنی بر فیلتر کالمن و جبران سازی برخط خطا با استفاده از الگوریتم ژنتیک
تشخیص خودکار خطا در شبکه حسگرهای دمایی مبتنی بر فیلتر کالمن و جبران سازی برخط خطا با استفاده از الگوریتم ژنتیک

زهرا خداداد؛ یاسر بالغی؛ حسین میارنعیمی

دوره 6، شماره 1 ، خرداد 1394، ، صفحه 67-78

چکیده
  جایگاه حسگرها در صنایع و علوم مختلف به عنوان یک عنصر اساسی و حیاتی، غیرقابل انکار می باشد. بنابراین موضوع خطایابی و رفع خطا در حسگرها اهمیت ویژه ای دارد. دراین تحقیق، یک شبکه از حسگرها شامل چند حسگر دما ...  بیشتر