دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
حل مسأله‌ی پخش بار اقتصادی- آلودگی دینامیکی با مشارکت مزارع بادی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات هم‌تکاملی اصلاح شده
حل مسأله‌ی پخش بار اقتصادی- آلودگی دینامیکی با مشارکت مزارع بادی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری ازدحام ذرات هم‌تکاملی اصلاح شده

علیرضا حاتمی

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 31-44

چکیده
  یکی از مباحث مهم در زمینه‌ مدیریت تولید و بهره‌برداری سیستم‌های قدرت، پخش بار اقتصادی دینامیکی است. هدف از حل مسأله‌ مورد نظر، برنامه‌ریزی توان تولیدی ژنراتورهای فعال در سرتاسر یک افق زمانی مشخص است؛ ...  بیشتر