دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته
مدیریت تراکم اولیه و ثانویه در سیستم‌های قدرت تجدید ساختار یافته

رضا کیپور؛ اصغر اکبری فرود؛ مهدی حاجیان

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 15-30

چکیده
  در این مقاله یک استراتژی جدید مدیریت تراکم ارایه شده است. در عموم روش‏های ارایه شده برای مدیریت تراکم، تمام پیشامدها، یا به صورت قطعی و یا احتمالی، قبل از وقوع بازار در برنامه‌ریزی واحدهای تولیدی در ...  بیشتر