دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
مدیریت دارایی بر اساس جایابی واحد تولید پراکنده از دید رشد بار
مدیریت دارایی بر اساس جایابی واحد تولید پراکنده از دید رشد بار

مجید غنی ورزنه؛ رضا دشتی؛ وحید امیر

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 55-68

چکیده
  چکیده: در این مقاله سعی می‌شود با ارایه مدل مدیریت دارایی اهمیت جایابی واحد تولید پراکنده(DG) از دید حساسیت شاخصه‌های قابلیت اطمینان سیستم توزیع بررسی و سپس، جایابی واحد تولید پراکنده انجام شود. مدل مدیریت ...  بیشتر