دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
ارایه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی
ارایه یک فیلتر ترکیبی هوشمند فازی برای حذف نویز تصاویر پزشکی

سمیه علی اکبری دهکردی؛ محمد قاسم زاده؛ ولی درهمی

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 47-54

چکیده
  تصاویر پزشکی اهمیت ویژه‏ای در تشخیص پزشکی دارند. در این مقاله یک روش ترکیبی هوشمند مبتنی بر یک سیستم فازی- عصبی برای حذف نویز از این گونه تصاویر ارایه می‏شود. چندین روش عمومی و مفید برای حذف نویز از ...  بیشتر