دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از ویژگی‌ الگوهای زمانی به دست آمده از ساختار شبکه عصبی بهینه شده MTMLP
بازشناسی مقاوم گفتار با استفاده از ویژگی‌ الگوهای زمانی به دست آمده از ساختار شبکه عصبی بهینه شده MTMLP

یاسر شکفته؛ فرشاد الماس گنج

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 23-36

چکیده
  ویژگی‌ الگوهای زمانی سیگنال صوتی از دو حوزه زمانی و یا بردارهای بازنمایی شده قابل استخراج است. این ویژگی دربرگیرنده اطلاعات و مشخصات زمان بلند از تغییرات پیوسته واحدهای گفتاری است. در این مقاله، ویژگی ...  بیشتر