دوره 13 (1401)
دوره 12 (1400)
دوره 11 (1399)
دوره 10 (1398)
دوره 9 (1397)
دوره 8 (1396)
دوره 7 (1395)
دوره 6 (1394)
دوره 5 (1393)
دوره 4 (1392)
دوره 3 (1391)
دوره 2 (1390)
دوره 1 (1389)
پایدارسازی یک سیستم کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده ی از دست رفتن بسته های اطلاعاتی
پایدارسازی یک سیستم کنترل شده از طریق شبکه در حضور پدیده ی از دست رفتن بسته های اطلاعاتی

هومن صنعتی زاده؛ جواد پشتان

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 37-46

چکیده
  در این مقاله پس از معرفی سیستم های کنترل تحت شبکه و مروری بر ساختار آن و همچنین معرفی چالش از دست رفتن بسته های اطلاعاتی، ابتدا به معرفی روشی مبنی بر پایدارسازی سیستم های کنترل تحت شبکه در حضور پدیده ی ...  بیشتر